Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk Marieke Jansen versie juni 2024

Voor je liggen de algemene voorwaarden van Praktijk Marieke Jansen. Praktijk Marieke Jansen is Stiefexpert en helpt (bonus) ouders (of (stief)moeders en (stief)vaders individueel) bij het terugkrijgen van meer ontspanning en plezier in het samengestelde gezin, door een betere communicatie over bijvoorbeeld samen opvoeden, het hanteren van de ex-partner en welke rol je hebt en welke rol je wil. Praktijk Marieke Jansen biedt zowel één-op-één trajecten als do it yourself trajecten en heeft daarnaast een online academie, podcast en e-learnings. Alles met als missie: meer samengestelde gezinnen laten slagen.

Praktijk Marieke Jansen is gevestigd aan de Goudvinkenstraat 8, 7101 GK in Winterswijk en als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 80752152. Praktijk Marieke Jansen is lid van de Landelijke Vereniging voor Supervisie En Coaching.

In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden je gebruik kunt maken van mijn diensten en producten. Ik heb geprobeerd de voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en hierbij zo min mogelijk gebruik te maken van ingewikkelde juridische termen. Zijn de voorwaarden op onderdelen toch onduidelijk, neem dan gerust contact met mij op via info@praktijkmariekejansen.nl.

Begrippen
In deze algemene voorwaarden komen geregeld dezelfde begrippen terug. Om discussie over de betekenis ervan te voorkomen, lees je hier wat er met de verschillende begrippen bedoeld wordt.

Praktijk Marieke Jansen: dat ben ik, degene die de dienst of het product aanbiedt en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Wederpartij: dat ben jij, degene die een overeenkomst met mij sluit of wenst te sluiten. Wanneer een overeenkomst gesloten wordt, ga jij met het sluiten van de overeenkomst een betalingsverplichting aan.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en die een dienst of product bij Praktijk Marieke Jansen afneemt of af wenst te nemen.

Zakelijke klant: het bedrijf of de organisatie die een dienst of product bij Praktijk Marieke Jansen afneemt of af wenst te nemen.
Dienst(en): alle door Praktijk Marieke Jansen aangeboden diensten. Hieronder vallen o.a. maar niet uitsluitend trajecten, sessies, workshops, trainingen en abonnementen.

Algemene voorwaarden Praktijk Marieke Jansen versie juni 2024

Overeenkomst(en): het aanbod van Praktijk Marieke Jansen en de aanvaarding daarvan door de Wederpartij.

Abonnement: de duurovereenkomst waarbij je voor een bepaalde tijd toegang hebt tot de online academie en online community. Bij het abonnement zijn anders dan bij een traject geen coach sessies inbegrepen. De do it yourself dienst is ook een abonnement.

Traject(en): de overeenkomst van opdracht waarbij Praktijk Marieke Jansen coaching en begeleiding biedt. Bij een traject heb je ook toegang tot de online academie en community.

Product(en): de online producten die Praktijk Marieke Jansen biedt, waaronder e-books en losse e-learnings.

Schriftelijk(e): hiermee bedoel ik zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie zoals e-mail.

Voor de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden wordt ‘Wederpartij’ ook wel aangeduid met ‘je, jij, jou en jouw’ en wordt ‘Praktijk Marieke Jansen’ ook wel aangeduid met ‘ik, me, mij of mijn’. ‘Wederpartij’ en ‘Praktijk Marieke Jansen’ samen worden ook wel ‘Partijen, we, wij of ons’ en los van elkaar ‘Partij’ genoemd.

Artikel 1 – Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?
1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op mijn aanbod, offertes, op alle Overeenkomsten, de levering van mijn Diensten en Producten, Abonnementen, Trajecten, facturen en overige werkzaamheden waarop ik deze algemene voorwaarden van toepassing heb verklaard.
2.
Omdat deze algemene voorwaarden speciaal geschreven zijn voor de Diensten en Producten die ik bied, zijn eventueel door de Zakelijke klant gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, niet van toepassing. Die voorwaarden worden uitdrukkelijk door mij van de hand gewezen.
3.
Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden pas als deze uitdrukkelijk en Schriftelijk door mij zijn geaccepteerd.
4.
Deze algemene voorwaarden gelden ook wanneer een tussen ons gesloten Overeenkomst wijzigt of in het geval we een opvolgende Overeenkomst sluiten.
5.
Ik kan deze algemene voorwaarden aanpassen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden Schriftelijk aan jou verstrekt inclusief uitleg wat er gewijzigd is. Als de wijziging ervoor zorgt dat onze oorspronkelijke Overeenkomst wezenlijk wijzigt, dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden.
6.
Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig blijken, in juridische taal noemen we dat nietig of vernietigbaar, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig gelden. We zullen dan in onderling overleg een nieuwe afspraak maken die zoveel mogelijk het doel en de strekking heeft van de oorspronkelijke ongeldige bepaling.
Algemene voorwaarden Praktijk Marieke Jansen versie juni 2024
7.
In het geval wij afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, dan gaan die afwijkende afspraken voor op deze algemene voorwaarden.
8.
Als je akkoord gaat met een door mij gedaan aanbod, ga ik ervan uit dat je bekend bent met deze algemene voorwaarden en akkoord bent met de inhoud ervan. Het is je eigen verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk gelezen te hebben.
9.
Deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor Consumenten als voor Zakelijke klanten. Als iets alleen voor een bepaalde categorie van toepassing is, wordt dit duidelijk in het artikel aangegeven.

Artikel 2 – Aanbod
1.
Het aanbod op mijn website is vrijblijvend. Dit betekent dat ik het aanbod nog kan wijzigen. Wanneer een aanbod wel een beperkte geldigheidsduur heeft of in het geval er aanvullende voorwaarden verbonden zijn aan het aanbod, wordt dit duidelijk in het aanbod vermeld.
2.
Offertes zijn tot dertig (30) kalenderdagen na de offertedatum geldig tenzij de offerte een andere geldigheidstermijn bevat.
3.
Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
4.
De inhoud van de Overeenkomst bestaat uitsluitend uit de Diensten en Producten die in het aanbod zijn omschreven. Aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn alleen geldig als deze door Schriftelijk door mij aan jou zijn bevestigd.
5.
Fouten maken is menselijk. Je kunt mij daarom niet houden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of programmeer- en/of typefouten op mijn website of social mediakanalen.
6.
Wanneer de termijn van een actie of aanbieding is verstreken, kun je mij niet meer houden aan het actietarief en de actievoorwaarden van dat aanbod.

Artikel 3 – Hoe komt de Overeenkomst tussen ons tot stand?
1.
Er is sprake van een Overeenkomst op het moment dat:
a.
jij mondeling of Schriftelijk akkoord gaat met mijn aanbod (inclusief deze algemene voorwaarden). Een mondeling akkoord wordt altijd Schriftelijk door mij bevestigd;
b.
jij via mijn website akkoord gaat met mijn aanbod door het bestelproces af te ronden en te voldoen aan de gestelde voorwaarden. Je ontvangt altijd automatisch een bevestiging op het door jou opgegeven e-mailadres.
2.
Om het voor beide Partijen werkbaar te houden, spreken we af dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. In het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.
3.
Ik zal zorgen voor een veilige web-omgeving en zal passende maatregelen treffen voor elektronische betaling van mijn Diensten en producten.
Algemene voorwaarden Praktijk Marieke Jansen versie juni 2024

Artikel 4 – Bedenktijd
1.
Als Consument heb je bij het sluiten van een Overeenkomst op afstand (zoals via e-mail, Whatsapp, social media, website of telefonisch) recht op een wettelijke bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen na aankoop van de Dienst en bij Producten na ontvangst van het Product.
2.
Wil je gebruik maken van de wettelijke bedenktijd, dan moet je dit binnen veertien (14) kalenderdagen na aankoop van de Dienst/na ontvangst van het Product aan mij laten weten. Dit kun je doen met behulp van het Modelformulier herroeping of door een e-mail te sturen naar info@praktijkmariekejansen.nl.
3.
Terugbetaling van eventueel door jou betaalde bedragen, vindt plaats binnen veertien (14) kalenderdagen nadat de koop ongedaan gemaakt is door overschrijving op het door jou aangegeven bankrekeningnummer.

Artikel 5 – Wanneer geldt de bedenktijd niet?
1.
De wettelijke bedenktijd geldt niet voor Zakelijke klanten. Van een Zakelijke klant is ook sprake als de Consument de Overeenkomst op naam van zijn of haar bedrijf sluit.
2.
De wettelijke bedenktijd geldt ook niet voor een Dienst waarvoor een datum of tijd afgesproken wordt zoals een sessie, een workshop, masterclass, evenement of een training. Deze Diensten vallen wettelijk gezien onder een Dienst voor vrijetijdsbesteding waarop volgens artikel 6:230p onder sub e van het Burgerlijk Wetboek de wettelijke bedenktijd is uitgesloten. Bij deze Diensten heb je wel het recht een andere persoon in jouw plaats te stellen mits deze persoon voldoet aan de in het aanbod en deze algemene voorwaarden genoemde voorwaarden.
3.
Er geldt ook geen wettelijke bedenktijd als jij expliciet toestemming aan mij hebt gegeven de Dienst binnen de bedenktijd te starten én je afstand hebt gedaan van de wettelijke bedenktijd zodra de Dienst door mij geleverd is.
4.
Tot slot geldt de wettelijke bedenktijd niet bij online Diensten zodra je toegang hebt gekregen tot de Dienst. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de online academie, de online community of bij e-learnings.
5.
Op Producten waaronder e-books geldt op grond van artikel 6:230p sub g van het Burgerlijk Wetboek geen wettelijke bedenktijd omdat deze bestaan uit een digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd. Hier heb je voor het sluiten van de Overeenkomst mee ingestemd.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst
Met het sluiten van de Overeenkomst gaan we beide een aantal verplichtingen aan en hebben we ook beide een aantal rechten:
1.
Ik ga ervan uit dat jij voor het sluiten van de Overeenkomst kennis hebt genomen van mijn manier van begeleiden/coachen.
2.
Hoewel ik graag iedereen zou willen helpen, behoud ik me het recht voor te allen tijde een Consument of Zakelijke klant te weigeren.
3.
Met het sluiten van de Overeenkomst ga ik een inspanningsverplichting aan. Dit betekent dat ik mijn kennis, ervaring en tools naar beste inzicht, eer en geweten in zal zetten om de Overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren.
Algemene voorwaarden Praktijk Marieke Jansen versie juni 2024
Ik kan echter nooit garanderen dat jij het gewenste resultaat bereikt en/of in staat bent het geleerde in de praktijk te brengen. Dit laatste is mede afhankelijk van omstandigheden van buitenaf en jouw inzet. Van een resultaatverplichting is in geen geval sprake.
4.
Voor een goede uitvoering van de Overeenkomst is jouw medewerking en commitment belangrijk. Dit betekent o.a. dat jij alle informatie en inlichtingen, die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, op tijd aanlevert. Wanneer de benodigde gegevens niet op tijd door mij zijn ontvangen, of jij je medewerking onthoudt, heb ik het recht de uitvoering van de Overeenkomst uit te stellen. Als hierdoor extra kosten gemaakt worden, kan ik die bij jou in rekening brengen.
5.
Ik heb de mogelijkheid derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Natuurlijk werk ik alleen met derden die mijn kwaliteitsstandaard leveren en zorg ik ervoor dat zij vertrouwelijk omgaan met de informatie die jij deelt. Bij de inschakeling van derden zijn de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk niet van toepassing.1 In de voetnoot lees je waar deze artikelen over gaan.
6.
Voor promotionele doeleinden ten behoeve van mijn website, social media en andere commerciële uitingen of voor de uitvoering van andere Overeenkomsten, kan ik praktijksituaties en voorbeelden die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naar voren komen, gebruiken. Natuurlijk gebeurt dit anoniem of met jouw uitdrukkelijke toestemming en wordt hierbij altijd rekening gehouden met jouw belangen. Het kan echter voorkomen dat jij je herkent in een verhaal dat ik deel.
7.
De handvatten en adviezen die ik met jou deel, zijn persoonsgebonden en alleen op jouw situatie van toepassing. Het is niet de bedoeling deze, zonder mijn vooraf gegeven Schriftelijke toestemming te delen met anderen.
8.
Een Dienst kan (deels) bestaan uit online contactmomenten. Het is jouw verantwoordelijkheid te zorgen voor goed werkende apparatuur zoals een laptop, smartphone of tablet en faciliteiten zoals software en een stabiele internetverbinding om deel te kunnen nemen aan de Dienst.
9.
Om de uitvoering van de Overeenkomst voor iedereen goed te laten verlopen, wordt van jou verwacht dat jij je houdt aan eventuele gedragsregels, instructies en aanwijzingen van mij of door mij ingeschakelde derden. Bij de Zakelijke klant geldt deze bepaling voor alle namens of vanwege de Zakelijke klant aanwezigen.
10.
Wanneer je ongepast gedrag vertoont, in strijd handelt met de fatsoensnormen of door je gedrag de uitvoering van de Dienst belemmert of bemoeilijkt (dit naar mijn oordeel), heb ik het recht je onmiddellijk de toegang tot de Dienst en/of bijbehorende community te ontzeggen en/of de Overeenkomst te beëindigen.
1 Voor de nieuwsgierige lezer: In artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek staat dat de feitelijke opdrachtnemer in beginsel verplicht is de opdracht zelf uit te voeren.
In artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat wanneer twee of meer personen samen een opdracht hebben ontvangen, zij ieder van hen voor het geheel aansprakelijk zijn m.b.t. tekortkomingen in de nakoming van die opdracht, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend. In artikel 7:409 van het Burgerlijk Wetboek staat dat indien een opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, de opdracht eindigt door de dood van die persoon.
Algemene voorwaarden Praktijk Marieke Jansen versie juni 2024
Je hebt in dat geval geen recht op terugbetaling van het factuurbedrag. Bij de Zakelijke klant geldt ook deze bepaling voor alle namens of vanwege de Zakelijke klant aanwezigen.
11.
Het is alleen met vooraf gekregen Schriftelijke toestemming toegestaan om beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens de uitvoering van een Dienst.

Artikel 7 – Aanvullende afspraken voor Diensten
1.
Wanneer je akkoord gaat met mijn aanbod, ga je een betalingsverplichting voor de Dienst aan.
2.
Je dient zelf en voor eigen risico te zorgen voor deugdelijke apparatuur en faciliteiten (zoals een laptop, smartphone, apps, software, social media-account en een stabiele internetverbinding) om deel te kunnen nemen aan of gebruik te maken van een online Dienst.
3.
Het kan noodzakelijk zijn dat je een account aanmaakt met e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord. Jij bent zelf verantwoordelijk voor gebruik van een veilig wachtwoord.
4.
Deelname aan een online Dienst is persoonsgebonden. Dit betekent dat je de inloggegevens van je account of de aanmeldlink niet met anderen mag delen.
5.
Mijn aanbod, onderdelen daarvan of de manier van aanbieden (offline of online) kunnen in de loop der tijd wijzigen. In het aanbod wordt duidelijk aangegeven wat je van de Dienst kunt verwachten.
6.
Door noodzakelijk onderhoud kan het gebeuren dat mijn de online academie of online community tijdelijk buiten gebruik gesteld zijn. Doordat gebruik gemaakt wordt van software en/of platforms van derden, kan ik niet garanderen dat een online Dienst op ieder moment beschikbaar is. Je mag uiteraard verwachten dat ik mijn uiterste best doe om de online Dienst zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken.
7.
Ik ga ervan uit dat je bij een groeps- en/of duo traject, workshop en groepstraining rekening houdt met de privacy en belangen van de andere deelnemers. Foto’s, video’s of geluidsopnames van personen mogen daarom alleen gedeeld worden met toestemming van alle personen die op het beeld- en/of geluidsmateriaal te zien of te horen zijn.
8.
Het versturen van SPAM, zelfpromotie of andere ongewenste berichten in de online community of online academie is vanzelfsprekend verboden. Dit valt in ieder geval onder het ongepaste gedrag wat bedoeld wordt in artikel 6.10 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8 – Aanvullende afspraken voor Zakelijke klanten
Voor Zakelijke klanten die e-learnings afnemen bij Praktijk Marieke Jansen, gelden de volgende aanvullende voorwaarden. De overige voorwaarden blijven onverminderd van toepassing. Bij strijdigheid tussen dit artikel en de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden, gaat dit artikel voor.
1.
Een aanbod is gebaseerd op de door de Zakelijke klant verstrekte gegevens waaronder aantal cliënten, medewerkers of inwoners.
Algemene voorwaarden Praktijk Marieke Jansen versie juni 2024
Ik ga ervan uit dat de verstrekte gegevens juist, actueel en volledig zijn. Wanneer achteraf blijkt dat de gegevens niet kloppen of gewijzigd zijn, kan dit tot gevolg hebben dat het factuurbedrag hoger is dan het offertebedrag. Kleinere aantallen, geven geen recht op restitutie of verminder van de offerteprijs.
2.
Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom berusten uitsluitend bij Praktijk Marieke Jansen. Dit geldt ook wanneer de e-learning in samenspraak of in opdracht van de Zakelijke klant is ontwikkeld.
3.
De Zakelijke klant krijgt na betaling van een licentievergoeding, een gebruiksrecht (licentie) om de e-learning te gebruiken. Deze licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.
4.
De licentie heeft een looptijd voor bepaalde tijd en wordt aan het einde van die bepaalde termijn automatisch verlengd voor dezelfde termijn, tenzij de Zakelijke klant de licentie opzegt. Opzegging dient Schriftelijk tegen het einde van een kalendermaand te gebeuren en hiervoor geldt een opzegtermijn van drie (3) kalendermaanden.
5.
De Zakelijke klant mag de e-learning gebruiken met het doel waarvoor de e-learning bedoeld is en in overeenstemming met de afspraken die Partijen hierover hebben gemaakt waaronder dat de e-learning gratis gedeeld mag worden met het aantal personen en voor de bepaalde tijd die vooraf tussen Partijen gecommuniceerd is. De e-learning mag dus niet gebruikt worden voor het scholen van derden anders dan de personen die vooraf tussen Partijen overeengekomen zijn.
6.
Eventuele inlogcodes om de e-learning te raadplegen mogen niet met derden gedeeld worden. In geval van een vermoeden van ongeoorloofd gebruik, neemt de Zakelijke klant onmiddellijk contact op met Praktijk Marieke Jansen.
7.
Het is niet toegestaan om de e-learning of delen daarvan:
a.
commercieel te exploiteren of te verhuren;
b.
te kopiëren, te wijzigen of een afgeleid werk van (delen van) de e-learning te maken (behoudens voor zover dit bij dwingend recht is toegestaan).
8.
De Zakelijke klant is verplicht om eventuele gebruikersvoorwaarden die Praktijk Marieke Jansen stelt, door te leggen aan de cliënten, medewerkers of inwoners van de Zakelijke klant. De Zakelijke klant is verantwoordelijk in geval haar cliënten, medewerkers of inwoners niet aan de gebruikersvoorwaarden voldoen.
9.
Rapportages over het gebruik en de voortgang van de e-learning zijn uitdrukkelijk niet bij de aanschafprijs inbegrepen. Hiervoor mag Praktijk Marieke Jansen een meerprijs rekenen.
10.
De licentievergoeding wordt vooraf via bankoverschrijving voldaan op het bankrekeningnummer van Praktijk Marieke Jansen.
11.
De Zakelijke klant vrijwaart Praktijk Marieke Jansen voor iedere aanspraak van gebruikers of derden inzake het gebruik van de e-learning.
Algemene voorwaarden Praktijk Marieke Jansen versie juni 2024.

Artikel 9 – Tarieven, facturatie en betaling
1.
Of tarieven exclusief, inclusief of vrijgesteld zijn van btw, wordt duidelijk aangegeven in het aanbod.
2.
Actuele tarieven worden in het aanbod genoemd. Ik heb het recht tarieven te wijzigen. Hiervan word je minimaal dertig (30) kalenderdagen voor aanvang van de tariefwijziging Schriftelijk op de hoogte gebracht. Wanneer tarieven binnen drie (3) kalendermaanden na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet wanneer de tariefwijziging het gevolg is van een wettelijke verplichting zoals een btw-verhoging.
3.
Diensten en Producten worden vooraf betaald. Het is mogelijk in termijnen te betalen. Er kunnen wel voorwaarden verbonden zijn aan termijnbetalingen.
4.
Voor facturen geldt een betalingstermijn van veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Facturen worden betaald via bankoverschrijving op het door mij aangegeven bankrekeningnummer ten name van Praktijk Marieke Jansen of door een door Praktijk Marieke Jansen aangeboden betaaloptie.
5.
Wanneer een betaling niet op tijd door mij ontvangen is of een betaling zonder gegronde redenen wordt gestorneerd, ontvang je een eenmalige betalingsherinnering. Deze betalingsherinnering wordt elektronisch verstuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres. Blijft ook na deze betalingsherinnering de betaling uit, dan kan ik wettelijke (handels)rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Ook heb ik dan het recht incassokosten bij jou in rekening te brengen. Op het in rekening brengen van incassokosten zijn de wettelijke regels van toepassing. Ik kan de toegang tot de Dienst/product ontzeggen, totdat de betaling door mij is ontvangen.
6.
Het recht op verrekenen en opschorten is uitdrukkelijk uitgesloten voor de Zakelijke klant.

Artikel 10 – Duur van de Overeenkomst en beëindiging
Hoewel we er niet vanuit gaan kan het voorkomen dat ik of jij de Overeenkomst tussentijds wil beëindigen. Om te voorkomen dat hierover op dat moment discussie ontstaat, lees je hieronder wat er in welke situatie mogelijk is:
1.
Een Dienst heeft een looptijd voor bepaalde tijd. Het is jouw verantwoordelijkheid om alle online beschikbaar gestelde content binnen de looptijd van de Dienst te raadplegen. Je bent zelf verantwoordelijk coach sessies die onderdeel zijn van de Dienst binnen de looptijd va de Dienst in te plannen. Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ingeplande coach sessies.
2.
Abonnementen kunnen niet tussentijds beëindigd worden. De opzegtermijn voor een Abonnement bedraagt dertig (30) kalenderdagen. Het Abonnement dient Schriftelijk en aan het einde van een kalendermaand beëindigd te worden.
3.
Voor het bijwonen van masterclasses en workshops geldt dat er geen restitutie (terugbetaling) mogelijk is. Wel is het mogelijk iemand anders in de plaats te stellen mits deze persoon voldoet aan de in het aanbod en deze algemene voorwaarden genoemde voorwaarden. Dit geldt niet bij online Diensten waar een replay aangeboden wordt.
Algemene voorwaarden Praktijk Marieke Jansen versie juni 2024
4.
Wanneer je een traject annuleert, heb je alleen recht op restitutie van de nog niet ontvangen coach sessies. Voor het overige vindt geen terugbetaling plaats omdat je direct na aanschaf, toegang krijgt tot de online academie en de online community en je de mogelijkheid hebt om alle content te raadplegen. Het maakt daarbij niet uit of je de content ook daadwerkelijk bekeken hebt.
5.
Een coach sessie (als onderdeel van een traject) kan tot uiterlijk vierentwintig (24) uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Annuleer je niet of later, dan heb ik recht om kosten bij jou in rekening te brengen voor bijvoorbeeld de door mij vrijgehouden tijd en de huur van een accommodatie. Was de sessie onderdeel van een traject, dan vervalt de sessie.
6.
De Zakelijke klant heeft bij annulering geen recht op terugbetaling van reeds betaalde bedragen.
7.
Als ik niet naar behoren uitvoering kan geven aan de Overeenkomst en/of er sprake is van overmacht of een onvoorziene omstandigheid, dan kan ik de Dienst annuleren of verzetten.
8.
In de volgende situaties heb ik het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van een rechter, te beëindigen:
a.
wanneer er ten aanzien van de Zakelijke klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
b.
wanneer er aan jou surséance van betaling (uitstel van betaling) wordt verleend;
c.
wanneer jij wordt toegelaten tot een traject voor schuldhulpverlening.
Als ik op grond van één van deze redenen besluit tot uitstel of beëindiging van de Overeenkomst, ben ik op geen enkele manier verplicht tot vergoeding van schade of kosten die daardoor bij jou ontstaan. Ook blijft jouw betalingsverplichting bestaan.
10. Bij onvoldoende deelnemers kan ik besluiten de startdatum van een Dienst te verplaatsen. Hiervan word je uiterlijk veertien (14) kalenderdagen voor aanvang van de Dienst geïnformeerd. Wanneer je verhinderd bent op de door mij voorgestelde nieuwe datum, heb je recht op teruggave van het factuurbedrag.
11. De Overeenkomst kan alleen goed uitgevoerd worden als jij 100% commitment toont. Wanneer jij je niet coachbaar opstelt of de afspraken uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, kan ik de uitvoering van de Overeenkomst opschorten of de Overeenkomst beëindigen zonder terugbetaling van het factuurbedrag. Natuurlijk zal ik eerst met jou in gesprek gaan om te bekijken wat de reden is dat je niet meewerkt en zal ik je laten weten wat ik van je verwacht. Je krijgt dan alsnog een redelijke termijn om het gebrek te herstellen zodat je alsnog van mijn begeleiding kunt profiteren.
Algemene voorwaarden Praktijk Marieke Jansen versie juni 2024

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
Mocht er onverhoopt schade ontstaan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, dan lees je hieronder wat van toepassing is:
1.
Ik ben alleen aansprakelijk voor directe schade als die schade het gevolg is van:
a.
de uitvoering van de Overeenkomst;
b.
de informatie die gegeven wordt tijdens de uitvoering van een Dienst/product;
c.
het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen van de informatie
als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld aan mijn zijde.
2.
Onder directe schade valt in ieder geval nooit:
a.
gevolgschade;
b.
gederfde winst en/of omzet;
c.
gemiste besparingen;
d.
schade aan het imago;
e.
verlies van (bedrijfs)gegevens;
f.
schade door bedrijfsstagnatie.
3.
Mijn aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal dat gedeelte van het factuurbedrag van de Overeenkomst waar de schade betrekking op heeft.
4.
Mijn aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat mijn aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerdert met het bedrag aan eigen risico wat ik heb onder die verzekering.
5.
Jij en degene die namens of vanwege jou deelnemen aan een Dienst zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de opgedane kennis.
6.
Ik ben niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat ik ben uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Dit geldt niet als ik had kunnen weten dat die informatie onjuist of onvolledig was.
7.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn geldt voor alle vorderingen tot schadevergoeding een verjaringstermijn van twaalf (12) kalendermaanden na beëindiging van de Overeenkomst.
8.
Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden, behalve wanneer deze schade veroorzaakt wordt door opzet of grove schuld aan mijn zijde. Derden zijn personen die niet bij de Overeenkomst tussen Partijen betrokken zijn zoals, maar niet beperkt tot, andere deelnemers of personen in jouw omgeving.
9.
In het geval dit artikel onredelijke bepalingen blijkt te bevatten voor de Consument, dan zijn die bepalingen niet van toepassing voor de Consument.

Artikel 12 – Disclaimer
Om te voorkomen dat jij verkeerde verwachtingen hebt, vraag ik nog even aandacht voor het volgende:
1.
Er worden door mij geen financiële, juridische, medische, fiscale of opvoedingsadviezen geboden. Het maken van beslissingen op basis van de door mij aangeboden Diensten en producten gebeurt vrijwillig en onder jouw volledige verantwoordelijkheid.
Algemene voorwaarden Praktijk Marieke Jansen versie juni 2024
2.
De Diensten die ik bied vallen onder coaching en kunnen niet gezien worden als vervanging van reguliere (medische) behandelingen.
3.
Jij bent je ervan bewust dat de Diensten en producten die ik bied, kunnen leiden tot indirecte gevolgen. Je kunt mij daarvoor niet aansprakelijk stellen.
4.
Niets in mijn Diensten/producten of in welke content dan ook kan als een belofte of garantie worden opgevat voor specifieke resultaten.

Artikel 13 – Overmacht en onvoorziene omstandigheden
Het kan altijd voorkomen dat ik door een onverwachte gebeurtenis niet aan mijn verplichtingen kan voldoen. Voor deze situaties geldt het volgende:
1.
In het geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht heb ik het recht de uitvoering van de Overeenkomst uit te stellen, te onderbreken of te annuleren. Van overmacht is naast het bepaalde in de wet en in de jurisprudentie onder andere sprake in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid, een sterfgeval, (technische) storingen, brand of overheidsmaatregelen waardoor de Overeenkomst niet op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden.
2.
Wanneer een onvoorziene omstandigheid of overmachtssituatie langer duurt dan zestig (60) kalenderdagen of we ervan uit kunnen gaan dat de situatie langer dan zestig (60) kalenderdagen gaat duren, hebben we beide het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder hierbij schadeplichtig te zijn. Wanneer jij op dat moment al een deel van de Dienst hebt ontvangen, heb je voor dat gedeelte, geen recht op terugbetaling van het factuurbedrag.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten
Ik heb veel tijd gestoken in de ontwikkeling van mijn Diensten en producten en alle content die ik deel en daarom geldt het volgende:
1.
Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom die rusten op werken als: afbeeldingen, video’s, geluidsfragmenten en teksten die getoond of gebruikt worden tijdens de uitvoering van een Dienst/product of welke getoond of beschikbaar gesteld worden op mijn website, social mediakanalen en in de online omgeving en online community, berusten uitsluitend bij Praktijk Marieke Jansen en mogen niet zonder mijn vooraf gekregen Schriftelijke toestemming vermenigvuldigd worden of op een andere manier verspreid of getoond worden aan derden.
2.
Het is niet toegestaan om zonder mijn vooraf gekregen Schriftelijke toestemming, door mij geproduceerde werken zoals workshops, masterclasses, presentaties, werkboeken, cursussen, Producten, trainingen, e-learnings te exploiteren of aan derden te verstrekken.
3.
Wanneer jij je niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, dan heb ik het recht de daardoor ontstane schade op jou te verhalen.
Algemene voorwaarden Praktijk Marieke Jansen versie juni 2024

Artikel 15 – Privacy
1.
Op alle Overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is ook mijn privacyverklaring van toepassing. Deze is te raadplegen via: https://www.praktijkmariekejansen.nl/privacybeleid/.
2.
In mijn privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens ik verwerk, wat het doel en de grondslag daarvan is, welke beveiligingsmaatregelen ik getroffen heb om de gegevens te beschermen, hoelang de gegevens bewaard blijven en met wie de gegevens gedeeld worden. Ook lees je welke rechten jij als betrokkene hebt.
3.
Ik zal de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als beschreven in mijn privacyverklaring. Natuurlijk houd ik me hierbij aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 16 – Klachten
1.
Ik leg mijn ziel en zaligheid in mijn werk. Ben je onverhoopt niet tevreden over mijn dienstverlening of heb je een klacht over de uitvoering van de Overeenkomst, dan kun je hierover binnen een redelijke termijn Schriftelijk contact met mij opnemen. Voor Zakelijke klanten geldt een klachttermijn van veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan van de klacht.
2.
Ik streef ernaar om binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk op jouw klacht te reageren en waar mogelijk een oplossing voor te stellen.

Artikel 17 – Vertrouwelijk
1.
Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met de informatie die ik van jou heb ontvangen.
2.
Gegevens worden alleen met derden gedeeld als jij hier vooraf Schriftelijk toestemming voor geeft.
3.
Vertrouwelijkheid geldt niet voor gegevens die ik op basis van de wet of rechtspraak verplicht ben te delen. Vertrouwelijkheid geldt ook niet in het geval ik juridisch advies in wil winnen.

Artikel 18 – Toepasselijk recht
1.
Indien geschillen voorgelegd worden aan de burgerlijke rechter, dan is dat de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
2.
Op alle door mij gesloten en te sluiten Overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn geschreven door Maaike van @maaike. online legal support, www.onlinelegalsupport.nl.

Reviews